Privacy Policy

Privacy Policy

Sogeti gelooft dat het vestigen van vertrouwen en privacy van wezenlijk belang zijn voor de voortdurende groei van het internet. Ook zijn we van mening dat het efficiënt verzamelen, gebruiken en doorgeven van gegevens de ontwikkeling van het internet en het digitale economische verkeer ten goede komen, mits er op billijke en verantwoordelijke wijze met deze gegevens wordt omgegaan.

1. Inleiding

Sogeti voorziet u van een digitale versie van deze Privacy Policy (de “Policy”) om u op de hoogte te houden van ons beleid en onze werkzaamheden met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en doorgeven van Persoonsgegevens op onze website. Sogeti is de Verantwoordelijke met betrekking tot de Persoonsgegevens die via deze website worden verzameld en verwerkt. Wanneer dit uit hoofde van de plaatselijke wetgeving vereist is, handelt Sogeti de formaliteiten met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens af met de plaatselijke gegevensbeschermingsautoriteiten.

In deze Policy zijn “Persoonsgegevens” gegevens die betrekking hebben op een persoon en die deze persoon direct of indirect kunnen identificeren (samen met andere gegevens waarvan redelijk waarschijnlijk is dat deze in Sogeti's bezit komen), zoals u naam, e-mailadres of telefoonnummer.

De bescherming van gegevens is voor Sogeti van groot belang, en heeft bij Sogeti al geruime tijd een hoge prioriteit. Daarom zijn wij transparant over de manier waarop we de door ons verzamelde persoonsgegevens verwerken. De informatie hieronder is bedoeld om u alle relevante informatie te bieden over het verzamelen en verwerken van gegevens die via deze website kunnen worden verzameld.

Sogeti (hierna aangeduid als “we”, “wij”, “ons”, ”onze”, of “Sogeti ”) kan persoonsgegevens van u verzamelen en verwerken wanneer u deze website bezoekt.

2. Verwerking van uw persoonsgegevens

Over het algemeen kunt u onze website bezoeken zonder persoonsgegevens van uzelf te verstrekken. Echter, het kan nodig zijn dat we bepaalde persoonsgegevens van u verzamelen om u toegang te geven tot bepaalde onderdelen van onze website en/of zodat u ons om bepaalde informatie of diensten kunt verzoeken. Deze persoonsgegevens verwerken we voor de hieronder genoemde doeleinden.

Vanwege onze precontractuele of contractuele verplichtingen kunnen we uw persoonsgegevens verwerken voor het volgende:

 • om te reageren op eventuele verzoeken of vragen die u op onze website indient; maar ook 
 • om u in staat te stellen om in te loggen op bepaalde afgesloten onderdelen van onze website, en
 • om uw deelname aan online content te beheren.

We kunnen de persoonsgegevens die u met ons deelt ook gebruiken in verband met het volgende:

 • om de website te onderhouden en te verbeteren en om de beveiliging ervan te verzorgen; 
 • om klanttevredenheidsonderzoeken uit te voeren; 
 • om de forums waaraan u eventueel deelneemt te beheren;
 • voor wervingsdoeleinden wanneer u een cv of sollicitatie online inzendt, en
 • om geaggregeerde statistieken samen te stellen over het gebruik van de website.

Dit mogen wij doen vanwege onze gerechtvaardigde belangen om ervoor te zorgen dat u een positieve ervaring heeft wanneer u onze website bezoekt en contact met ons heeft.

Ten slotte mogen we, met uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, de persoonsgegevens die u met ons deelt ook gebruiken voor marketingdoeleinden, en met name voor op u afgestemde aanbiedingen. 

3. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Indien u een bestaande klant bent, bewaren we uw persoonsgegevens voor de duur van onze contractuele en/of zakelijke betrekking. Daarna kunnen we uw persoonsgegevens gedurende zeven (7) jaar na beëindiging van onze contractuele en/of zakelijke relatie in een in-actieve database plaatsen.

Indien u een potentiële klant bent waarmee wij nog geen contractuele en/of zakelijke relatie hebben, dan bewaren we uw gegevens niet langer dan zeven (7) jaar na het moment waarop het eerste contact is gelegd.

Ten slotte: we zullen de loggegevens die we verzamelen voor veiligheids-, onderhouds- en verbeteringsdoeleinden niet langer dan een (1) jaar na de verzameling ervan bewaren. 

4. Delen van uw persoonsgegevens 

4.1 Met andere vennootschappen binnen de groep

Sogeti is een wereldwijde organisatie. Hoewel we in vele delen van de wereld afzonderlijke rechtspersonen hebben, hebben onze interne processen en infrastructuur een internationale aard en reikwijdte, en over het algemeen overschrijden ze landsgrenzen. Daarom dient u zich ervan bewust te zijn dat we uw persoonsgegevens kunnen delen met andere vennootschappen van Sogeti en dat we deze kunnen doorgeven aan landen wereldwijd, waaronder landen buiten de Europese Unie (EU), waar we datacentra hebben of anderszins zaken doen. Dergelijke doorgiften vallen onder onze bindende bedrijfsvoorschriften (Capgemini Binding Corporate Rules, “Capgemini BCR”) die in 2016 zijn goedgekeurd door de Europese gegevensbeschermingsautoriteiten. De Capgemini BCR zorgen ervoor dat het beschermingsniveau met betrekking tot uw persoonsgegevens overal hetzelfde is, ongeacht waar uw persoonsgegevens worden verwerkt binnen de Capgemini groep. Klik hier om de Capgemini BCR in te zien.

4.2 Externe leveranciers

We vertrouwen tevens op externe leveranciers en partners waarmee we uw persoonsgegevens kunnen delen voor bovengenoemde doeleinden. Wanneer we deze derden inschakelen, verzekeren we ons ervan dat zij een beschermingsniveau bieden dat passend is voor de persoonsgegevens die zij namens ons verwerken, en wanneer deze derden zich buiten de Europese Unie bevinden, zorgen we dat deze derden de door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractbepalingen met ons ondertekenen. 

4.3 Gerechtelijke, openbare en/of overheidsinstanties

We kunnen ook op grond van de wet of vanwege juridische procedures en/of verzoeken van openbare en overheidsinstanties binnen of buiten het land waarin u woont verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verstrekken. We kunnen tevens uw persoonsgegevens verstrekken indien we vaststellen dat verstrekking noodzakelijk of gepast is met het oog op de nationale veiligheid, wetshandhaving of andere zaken van publiek belang.

We kunnen ook persoonsgegevens verstrekken indien we te goeder trouw vaststellen dat verstrekking redelijkerwijs noodzakelijk is om onze rechten te beschermen en om een beroep te doen op de voor ons beschikbare rechtsmiddelen, om onze voorwaarden af te dwingen, om onderzoek te doen naar fraude of om onze activiteiten of gebruikers te beschermen.

5. Bedrijfsreorganisaties

Zoals veel organisaties kan Sogeti van tijd tot tijd haar wereldwijde zakelijke activiteiten reorganiseren, door nieuwe ondernemingen te kopen of door bestaande ondernemingen te verkopen of samen te voegen. Dit kan samengaan met het verstrekken van persoonsgegevens door ons aan potentiële of daadwerkelijke kopers van delen van onze onderneming, of het ontvangen van persoonsgegevens door ons van potentiële verkopers. Hierbij zorgen we voor een passende bescherming van de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens die bij dit soort transacties worden verstrekt.

6. Uw rechten

In elk geval hebt u het recht om uw persoonsgegevens in te zien.

U kunt ook verzoeken om rectificatie of het wissen van uw persoonsgegevens, en u hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of om te verzoeken om beperking hiervan. Daarnaast hebt u het recht om uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd en standaardformaat. 

U kunt een e-mail sturen aan DPOsogeti.nl@sogeti.com als u een dergelijk verzoek of een dergelijke klacht heeft. U kunt ook contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer) door een e-mail te sturen naar: privacy.nl@sogeti.com. In elk geval hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

De procedure voor het afhandelen van een verzoek tot uitoefening van uw rechten hebben we voor u uitgewerkt. Klik hier om de volledige procedure te lezen.

7. Beveiliging en integriteit van gegevens

Sogeti maakt gebruik van verschillende technologische en procedurele beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens die we verzamelen, gebruiken of doorgeven te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. U dient zich er echter van bewust te zijn dat Sogeti, vanwege het open en onbeveiligde karakter van het internet, niet verantwoordelijk kan zijn voor de veiligheid van persoonsgegevens die via het internet worden verzonden.

8. Externe websites

Deze website bevat links naar externe websites. Sogetigeeft geen garanties met betrekking tot deze externe websites. U dient zich ervan bewust te zijn dat de eigenaars en exploitanten van deze externe websites mogelijk persoonsgegevens verzamelen, gebruiken of doorgeven op basis van andere voorwaarden dan Sogeti. Wanneer u een link naar een externe website volgt, dient u kennis te nemen van het privacybeleid van die externe website.

9. Kennisgeving van wijzigingen aan deze Policy

Deze Policy is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018. We kunnen deze Policy van tijd tot tijd wijzigen om bij te blijven met onder andere nieuwe technologieën, praktijken in de sector en voorschriften van toezichthouders. We verwachten dat de meeste wijzigingen heel klein zullen zijn. Wanneer we wezenlijke veranderingen aan onze Privacy Policy moeten aanbrengen, zullen we, voordat de verandering in werking treedt, een duidelijk zichtbare mededeling op de startpagina van de website plaatsen. 

10. Cookies 

Op deze website maken wij gebruik van cookies. Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat cookies op uw apparaat worden geplaatst, zoals hieronder nader wordt uitgelegd.
Cookies zijn kleine bestandjes die een website naar de webbrowser van uw computer zendt wanneer u die website bezoekt. Ze kunnen veel verschillende doeleinden hebben, maar stellen u hoofdzakelijk in staat om gemakkelijk tussen pagina's te navigeren, om uw voorkeuren te onthouden en om uiteindelijk de gebruikerservaring te verbeteren. Deze cookies kunnen vervolgens op uw computer worden opgeslagen om hem te identificeren. 

De op deze website gebruikte cookies worden geplaatst door onze website of door een website van een derde. Daarnaast zijn er “sessiecookies” en “permanente cookies”: een sessiecookie is een cookie die automatisch wordt verwijderd zodra de gebruiker de browser afsluit, terwijl permanente cookies opgeslagen blijven in het eindapparaat van de gebruiker totdat het cookie zijn verloopdatum bereikt. 

A. Soorten cookies die we gebruiken

We gebruiken verschillende soorten cookies op deze website, die hieronder worden genoemd. 

Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn nodig om je in staat te stellen om over onze website te navigeren en van de functionaliteiten gebruik te maken, zoals het verkrijgen van toegang tot beveiligde onderdelen van de website. Zonder deze cookies kunnen de diensten waarom u verzoekt niet worden geleverd.

De strikt noodzakelijke cookies die op deze website worden gebruikt zijn:

 • Cookies voor geregistreerde bezoekers.

Functionele cookies

Deze cookies stellen een website in staat om de keuzes die u maakt, te onthouden en om meer uitgebreide en persoonlijke functionaliteiten te bieden. Zo kan een website u bijvoorbeeld plaatselijke informatie of nieuwsberichten aanbieden door in een cookie op te slaan in welke regio u zich op dit moment bevindt. Deze cookies kunnen ook worden gebruikt om wijzigingen op te slaan die u hebt aangebracht aan de lettergrootte, het lettertype en aan andere onderdelen van webpagina's die u kunt aanpassen. Ze kunnen ook worden gebruikt om u diensten te leveren waarom u heeft verzocht, zoals het kijken van een filmpje of het geven van commentaar op een blog. Deze cookies kunnen uw surfactiviteiten op andere websites niet volgen. Ze verzamelen geen informatie die zou kunnen worden gebruikt voor advertentiedoeleinden. De functionele cookies die op deze website worden gebruikt zijn:

 • Cookies voor functionaliteiten voor geregistreerde bezoekers.
 • Cookies om content van sociale plug-ins te delen.

Prestatiecookies

Deze cookies worden gebruikt om gegevens te verzamelen over de manier waarop bezoekers een website gebruiken, bijvoorbeeld welke pagina's ze vaker bezoeken en of ze foutmeldingen ontvangen van webpagina's. Alle door deze cookies verzamelde gegevens worden geanonimiseerd, geaggregeerd en uitsluitend gebruikt om verkeerspatronen en het gebruiksvolume van onze website te ontwikkelen en te volgen en om de werking van onze website te verbeteren. Deze gegevens zijn voor exclusief gebruik door Sogetien worden niet gedeeld met derden noch worden ze in verband gebracht met andere gegevens.

De prestatiecookies die op deze website worden gebruikt zijn:

 • Cookies voor ongeregistreerde bezoekers.
 • Analytische cookies.

Targeting cookies

Deze cookies worden gebruikt om advertenties te tonen die voor u relevant worden geacht, om het aantal keren dat u een advertentie ziet te beperken en om de effectiviteit van een reclamecampagne te meten. Ze worden doorgaans geplaatst door reclamebureaus met toestemming van de websitebeheerder. Ze onthouden dat u een website hebt bezocht, en deze informatie wordt gedeeld met andere organisaties, zoals adverteerders. Vaak zijn deze cookies gekoppeld aan een websitefunctionaliteit die door de andere organisatie wordt aangeboden. Wij hebben geen advertenties van derden op onze website. We gebruiken targeting cookies uitsluitend voor onze eigen analytische doeleinden. We schakelen derden in om gegevens te verzamelen over de adverteerdersdoelgroepen van onze website, om deze gegevens aan ons te verstrekken en om gericht advertenties aan te bieden op websites van derden. Havas Media doet dit voor ons, en u kunt op haar website meer informatie vinden. Sociale media websites van derden kunnen bepaalde gegevens (zoals uw IP-adres, soort browser, taal of tijd van inzage) vastleggen indien u op deze sociale-media-websites bent ingelogd terwijl u over onze website surft. Ze kunnen deze verzamelde gegevens ook koppelen aan uw profielgegevens op die website. Wij hebben geen zeggenschap over de volgtechnieken van deze derden, en daarom raden we u aan om de Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid van deze websites te lezen voordat u de websites gebruikt.

B. Gebruik van cookies

We kunnen de door onze cookies verzamelde persoonsgegevens gebruiken om het gedrag van gebruikers te bepalen en om u content en aanbiedingen te laten zien die zijn aangepast aan uw profiel.
De prestatiecookies die op deze website worden gebruikt, verzamelen geen persoonsgegevens.
Andere cookies kunnen persoonsgegevens verzamelen (met inbegrip van cookies die zijn geplaatst via onze advertenties op websites van derden):

 • Indien een gebruiker een geregistreerde gebruiker is.
 • Indien we u een gerichte e-mail sturen die web beacons, cookies of soortgelijke technologieën bevat, weten we of u dit bericht opent, leest of verwijdert.
 • Wanneer u klikt op een link in een marketing-e-mail die u van Sogetiontvangt, gebruiken we ook een cookie om te registreren welke pagina's u bekijkt en welke content u downloadt van onze websites, zelfs als u niet bij onze website bent geregistreerd of aangemeld.

C. Overige technologieën naast cookies

Sogeti ondersteunt ook het gebruik van technologieën die soortgelijke functies hebben als cookies, zoals web beacons en andere technologieën die kunnen worden gebruikt in marketing-e-mailberichten of nieuwsbrieven, om te bepalen of berichten zijn geopend en of er op links is geklikt. Web beacons plaatsen geen gegevens op uw apparaat maar kunnen samenwerken met cookies om uw activiteit op websites te volgen.

D. Do Not Track-signaal

Sommige webbrowsers kunnen Do Not Track-signalen verzenden aan de websites waarmee de browser communiceert. Op de Ingangsdatum van deze Privacy Policy was er nog geen industrienorm vastgesteld over hoe er op dit signaal moet worden gereageerd. Daarom erkent onze website dit signaal op het moment niet en reageert er ook niet op; zodra er een norm wordt vastgesteld, zal Sogeti haar reactiebenadering echter herzien. Vooralsnog kunt u uw privacyvoorkeuren met betrekking tot het gebruik van de meeste cookies doorgaans aangeven via uw webbrowser.

E. Hoe u cookies kunt accepteren of weigeren

Indien u geen cookies van onze website wilt ontvangen, kunt u uw browser zo instellen dat deze cookies weigert of u een melding geeft wanneer u een cookie ontvangt, en bij deze melding kunt u ervoor kiezen om het cookie te accepteren of te weigeren.  U kunt meestal ook uw browser zo instellen dat cookies worden uitgeschakeld. Voor meer informatie over hoe u dit kunt doen, verwijzen we u naar het onderdeel “Tools” of een soortgelijk kopje binnen uw browser.
We adviseren u om de cookies op actief te laten staan. Onthoud dat als u onze cookies blokkeert, uitschakelt of anderszins weigert, dat sommige webpagina's dan mogelijk niet goed getoond worden of dat u geen gebruik kunt maken van websitediensten waarvoor u moet inloggen.
Indien u er bezwaar tegen hebt dat er cookies op uw apparaat worden geplaatst, dient u de cookies uit te schakelen. Hiervoor verwijzen we u naar de instructies die op uw browser van toepassing zijn: