Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

1. Aanvaarding

Door toegang te verkrijgen tot en te surfen op de website van Sogeti (de “vennootschap”) of door enige content van die website te gebruiken of te downloaden, gaat u akkoord met en aanvaardt u onderstaande gebruiksvoorwaarden.

2. Doel van de website

Alle materiaal op de website van de vennootschap wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden beschikbaar gesteld en dient niet te worden opgevat als een commercieel aanbod, een licentie, of als een adviserende, fiduciaire of professionele relatie tussen u en de vennootschap. De informatie op deze website is niet bedoeld als vervanging voor uw eigen onafhankelijke onderzoek. De informatie op deze website kan betrekking hebben op producten of diensten die niet beschikbaar zijn in uw land.

3. Links naar websites van derden

Links naar websites van derden worden uitsluitend voor gemaksdoeleinden verstrekt en behelzen geen goedkeuring of instemming door de vennootschap met betrekking tot de verbonden websites (zelfs als zij het logo van de vennootschap bevatten) aangezien dergelijke websites buiten de zeggenschap van de vennootschap vallen. Derhalve kan de vennootschap niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van verbonden websites of daarop vermelde links. U erkent dat het framen van de website van de vennootschap of een soortgelijk proces verboden is.

4. Intellectuele eigendom

Deze website wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten en is de exclusieve eigendom van de vennootschap. Alle materiaal op de website, zoals teksten, gegevens, illustraties, afbeeldingen, geluiden, videobeelden, logo's, icoontjes of HTML-codes, wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten en blijft de eigendom van de vennootschap of derden.
U kunt dit materiaal in overeenstemming met de beginselen van het intellectuele eigendomsrecht voor privé- en niet-commerciële doeleinden gebruiken. Ander gebruik van of wijzigingen aan de inhoud van de website van de vennootschap zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de vennootschap is verboden.
Geregistreerde merken:

  • Rightshore® is een merk van Capgemini en Sogeti
  • Collaborative Business Experience™ is een merk van Capgemini

5. Garantie en aansprakelijkheid

Alle materiaal, inclusief downloadbare software, op de website van de vennootschap wordt «as is» en zonder enige garantie verstrekt (voor zover toegestaan door het toepasselijk recht); hoewel de vennootschap zich naar redelijkheid zal inspannen om via haar website betrouwbare informatie te verstrekken, garandeert de vennootschap geenszins dat deze website vrij is van onjuistheden, fouten en/of weglatingen, virussen, wormen, Trojaanse paarden, etcetera, of dat de inhoud van de website geschikt is voor privégebruik dan wel up-to-date is, en de vennootschap behoudt zich het recht voor de informatie te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De vennootschap geeft geen garanties over resultaten op basis van het gebruik van enige software die beschikbaar is op deze website. U bent zelf verantwoordelijk voor enig gebruik van het materiaal op deze website.

De informatie op deze website vormt geen verlenging of wijziging van de garantie die mogelijk op u van toepassing is als gevolg van een contractuele relatie met de vennootschap.
De vennootschap is niet aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele of gevolgschade, waaronder begrepen gederfde winst of opbrengsten, bedrijfsonderbreking, verlies van gegevens door of in verband met het (onvermogen tot) gebruik van of een beroep op enig materiaal op deze website of een verbonden website.
De aansprakelijkheid van de vennootschap voor directe schade door of in verband met het (onvermogen tot) gebruik van of een beroep op enig materiaal op deze website of een verbonden website zal in ieder geval nooit hoger zijn dan EUR 1.000,-(één duizend euro). 

6. Online privacy policy – Gebruik van cookies

Lees ons online privacybeleid 

7. Comments van gebruikers

De vennootschap gaat geen verplichting aan om toezicht te houden op de informatie die u eventueel op haar website publiceert.
U garandeert dat de informatie, het materiaal (de term “materiaal” is bedoeld om alle naar ons verzonden projecten, bestanden of andere bijlagen te omvatten) of de comments die u eventueel via de website naar de vennootschap doorzendt en die geen persoonsgegevens zijn, geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of enig ander toepasselijk recht. Dergelijke informatie en comments en dergelijk materiaal wordt als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten behandeld. Door informatie of materiaal te publiceren, geeft u de vennootschap een eeuwigdurende en onherroepelijke licentie om die informatie of comments of dat materiaal te gebruiken, uit te voeren, aan te passen en door te zenden, inclusief enige onderliggende ideeën, concepten of know-how (de term “materiaal” is bedoeld om alle naar ons verzonden projecten, bestanden of andere bijlagen te omvatten). De vennootschap behoudt zich het recht voor dergelijke informatie naar eigen goeddunken te gebruiken.

8. Toepasselijk recht – Scheidbaarheid

Eventuele uit de Gebruiksvoorwaarden voortvloeiende geschillen of vorderingen worden onderworpen aan Nederlands recht. De uitsluitende bevoegdheid ligt bij bevoegde rechter te Amsterdam. 

Als een rechter enige bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, ongeldig of onafdwingbaar acht, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

9. Wijziging van de Gebruiksvoorwaarden

De vennootschap behoudt zich het recht voor de Gebruiksvoorwaarden van deze website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te kunnen wijzigen. Wanneer u deze website gebruikt bent u van rechtswege gebonden aan deze wijzigingen, en wij raden u aan om de Gebruiksvoorwaarden om de zoveel tijd te lezen.